Beskattning av elektroniska cigaretter. 1 juli 2018

I lagrådsremissen föreslås att det införs en punktskatt på nikotinhaltiga
vätskor som används i elektroniska cigaretter och på nikotinhaltiga
produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak.
Skatten omfattar dock inte produkter som klassificeras som läkemedel.
Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltiga
produkter beskattas med 200 kronor per kilogram. Skattskyldig ska vara
den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som säljer
skattepliktiga produkter till Sverige genom distansförsäljning, den som
till Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i
Sverige tar emot sådana produkter. Från skattskyldighet undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk, dock högst 20 milliliter e-vätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle. Beskattningsmyndighet är Skatteverket förutom vid import från tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet.

Förutom en ny lag, benämnd lag om skatt på vissa nikotinhaltiga
produkter, föreslås följdändringar i ett antal andra lagar.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Källa

Från Betänkande 2017/18:FiU1

Beskattning av e-cigaretter
En punktskatt på e-cigaretter bör införas och träda i kraft den 1 juli 2018.
Eftersom något förslag om skattens utformning och nivå ännu inte har tagits
fram är det svårt att beräkna skattens offentligfinansiella effekter. Som en
jämförelse kan anges att skatteintäkterna skulle öka med i storleksordningen
20 miljoner kronor 2018 (halvårseffekt) vid ett införande av en punktskatt på
e-cigaretter motsvarande den som Finland har infört.


Skatt på konsumtion m.m. – övriga punktskatter
Liberalerna avvisar regeringens skattehöjning på e-cigaretter. Utifrån målet att
minska tobaksanvändningen i samhället är det inte visat att höjd skatt på
tobaksfria alternativ är den mest ändamålsenliga reformen. Förslaget försvagar
statens finanser med 30 miljoner kronor för 2018.

 

© Elcigg SWEDEN AB 2018